vrijdag 2 september 2016

The Mainland Disappears / Het Vasteland Verdwijnt

The mainland disappears
The dark clouds
Hang like soft hands
Above the head

On both sides beacons of light
Passion at sea or alarmpole
The horizon does not care
Above it plays an obscure serenade

Don't climb or you'll fly away!
Like the last albatros
Sharp-beaked but in oppression
The morning wind his companion

A piece of rock is drifting
Further and  further away
Only a select star
Observes it silently

It's not calm though very quiet
Thoughts are being buried
In the dark mass of water
This is not a sea but an endless graveyard

Where the helmsman navigates
At the rhythm of the exact wave
I slowly develop night vision
And nausea

Cape Horn is not yet in sight
But I want to spread my wings already
It distincts me from the shark just for now
No problem no man overboard, not yet

Everything gets black now
There's only the rippling of thoughts
And some brotherly drops of rain
A fine moment but not for the seasick

The foam hides itself
But I know it's there
I got to find it
Don't climb!

But fly...

☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽

Het vasteland verdwijnt
De donkere wolken
Hangen als zachte handen
Boven het hoofd

Aan weerszijden bakens van licht
Passie op zee of alarmpaal
De einder maalt er niet om
Erboven speelt een duistere serenade

Niet klimmen of je vliegt weg!
Als de laatste albatros
Scherpgebekt doch in verdrukking
De ochtendwind zijn reisgezel

Een stukje rots drijft
Verder en verder weg
Slechts een uitverkoren ster
Slaat het stil gade

Het is niet kalm wel zeer rustig
Gedachten worden begraven
In de donkere watermassa
Dit is geen zee maar een oneindig kerkhof

Waar de stuurman navigeert
Op het ritme van de juiste golf
Ik ontwikkel stilaan nachtzicht
En misselijkheid

Kaap Hoorn is nog niet in zicht
Maar ik wil al mijn vleugels uitslaan
Het onderscheidt mij nog even van de haai
Geen probleem er is geen man overboord, nog niet

Alles wordt nu donker
Er is enkel het kabbelen van gedachten
En enkele broederlijke druppels regen
Een mooi moment maar niet voor de zeezieke

Het schuim verbergt zich
Maar ik weet dat het daar is
Ik moet het vinden
Niet klimmen!

Vliegen mag...

© GdJ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten